Huskatten är en ideell förening i Västerås som har till huvuduppgift att hjälpa övergivna och hemlösa katter till kärleksfulla och varaktiga hem. Vi verkar också för att samhällets syn på kattens status förbättras.

Huskatten finansieras av medlemsavgifter samt arv och gåvor i form av pengar, kattmat, kattsand och leksaker. Medlemsavgiften är 250 kr per år för enskild medlem och 300 kr per år för familjemedlemskap. Hyran täcks till stora delar av föreningsbidrag från Västerås stad.

Sedan flytten i augusti 2000 till nya lokaler på Hemdalsvägen 11 i Västerås drivs Huskatten av en ny styrelse och en ny skötarkår på 20-25 personer, alla ideellt arbetande.
 
Medlemsantalet ökar stadigt. Från att ha varit 54 medlemmar i augusti 2000 var det 594 medlemmar årsskiftet 2013/14. Varje år placeras ca 100 katter i alla åldrar till nya hem genom Huskatten i Västerås.

Huskatten Västerås är medlem i de rikstäckande organisationerna Djuhemsförbundet och Svenska Djurskyddsföreningen.

Verksamhetstillstånd: 282-5667-15
Organisations nr: 87 80 01-2640
Plusgironummer: 33 20 75-1
   
   
   
   
   
   
   

 

§1
Huskatten Västerås har till ändamål att inom verksamhetsområdet arbeta för ett effektivt och sakligt underbyggt djurskydd.

§2
Föreningens uppgift är

 • att söka bibringa allmänheten ökade kunskaper om katterna och deras levnadsförhållanden samt därigenom väcka intresse för djurens skydd.
 • att stå allmänheten till tjänst med råd och upplysningar i djurskydd.
 • att lämna en sund och korrekt upplysning om djurskydd och djurvård.
 • att samverka med myndigheter i djurskydds- och djurvårdsfrågor.
 • att stödja djursjukvården.
 • att vara ett opinionsbildande organ för djurskydd och djurvård
 • att stödja tillkomsten av lagar och förordningar mot djurplågeri i varje form, även det vetenskapliga.

§3
Var och en, som vill verka för föreningens syften, äger rätt att ingå i föreningen som medlem. Efter förslag av styrelsen fastställes medlemsavgiften för nästkommande år vid föreningens årsmöte. Ständiga medlemmar antages icke. Medlem, som skadar eller motverkar föreningens syfte, kan av styrelsen uteslutas ur föreningen.

§4
Föreningens angelägenheter handhas av en styrelse, bestående av högst fem personer jämte minst två suppleanter.

Styrelsen är beslutsmässig då minst tre av dess ledamöter är närvarande. Vid lika röstetal vinner den mening som ordföranden biträder.

Ordförande och kassör väljes på årsmötet för en tid av två år, dock ej så att dessa står i tur att avgå samtidigt. Övriga styrelseledamöter väljes för två år, så att två av dessa väljes ena året och en året efter (så kallat saxat val). Styrelsen utser inom sig vice ordförande, sekreterare och övriga funktionärer. Styrelsen sammanträder på ordförandens kallelse eller på begäran av minst två av styrelsens ledamöter. Styrelsen kan inom sig utse arbetsutskott.

§5
Ordföranden åligger att genom sekreteraren sammankalla styrelsen, leda dess förhandlingar, att öppna årsmöten och allmänna möten, samt att med biträde av sekreteraren och kassören ombesörja de löpande göromålen.

§6
Det åligger sekreteraren att vid föreningens styrelsesammanträden föra protokoll, ombesörja föreningens korrespondens, att för styrelsen framlägga förslag till årsberättelse samt att vårda föreningens arkiv.

§7
Det åligger kassören att utföra räkning över föreningens inkomster och utgifter vilka skall avslutas varje kalenderår, att ensam ansvara för anförtrodda medel, att ombesörja föreningens utbetalningar, att föra medlemsförteckning, inkassera medlemsavgifter, att till styrelsen lämna erforderliga rapporter om föreningens ekonomiska ställning, att till revisorerna i god tid avlämna föreningens räkenskaper samt protokoll. Revisionsberättelse skall tillställas styrelsen.

§8
Styrelsens verksamhetsår sammanfaller med kalenderåret.

Föreningen samlas till årsmöte senast i april månad på tid och plats som styrelsen beslutar. Kallelse till årsmötet skall ske minst 20 dagar före mötet. Extra föreningsmöte hålles, då styrelsen eller minst 10% av medlemmarna påkallar detta. Kallelse till allmänt möte skall ske minst 20 dagar före mötet. Motion från enskild medlem skall vara styrelsen tillhanda senast 15 dagar före årsmötet och det allmänna mötet. Motioner eller skrivelser som inkommer på platsen för förhandlingarna uppläses och behandlas ej.

§9
Vid årsmötet skall följande dagordning förekomma:

 1. Mötets öppnande.
 2. Val av ordförande och sekreterare för årsmötet.
 3. Fråga om mötets behöriga utlysande.
 4. Val av två justeringsmän, tillika rösträknare, som jämte mötesordförande skall justera dagens protokoll.
 5. Styrelsens verksamhetsberättelse.
 6. Revisorernas berättelse.
 7. Resultat- och balansräkning.
 8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.
 9. Val av styrelseledamöter för en tid av två år.
 10. Ev. fyllnadsval.
 11. Val av styrelsesuppleanter för en tid av ett år.
 12. Val av en revisor och en revisorsuppleant.
 13. Val av valberedning bestående av tre personer (varav en sammankallande) för en tid av ett år.
 14. Fastställande av medlemsavgifter för nästkommande verksamhetsår.
 15. Av styrelsen hänskjutna frågor.
 16. Motioner från enskilda medlemmar.
 17. Mötets avslutande.

§10
All röstning sker med enkel majoritet, med undantag av §14. Vid lika röstetal gäller den mening där mötesordföranden lagt sin röst. Ordföranden äger rätt att vid dylika fall låta lotten avgöra. Vid sluten omröstning skall röstlängd upprättas.

§11
Röstberättigad är envar medlem som fyllt 15 år.

§12
Vid val av revisor och revisorsuppleant må icke styrelseledamot rösta.

§13
All röstning inom föreningen skall utövas personligen.

§14
Ändring av föreningens stadgar kan endast ske med 2/3 majoritet på två av varandra följande allmänna föreningsmöten varav det första skall vara ordinarie årsmöte.

§15
Om föreningen skulle upphöra skall dess samtliga tillgångar tillfalla Djurhemsförbundet.

{module Våra Katter }

Information om cookies på huskatten.com

Cookie är en fil som sparas i din webbläsare och som gör det möjligt för en webbplats som huskatten.com att känna igenom din webbläsare när du kommer tillbaka till *webbplatsen.

Cookien innehåller en identifikation från den webbläsare som finns installerad på din enhet (t ex. mobiltelefon, surfplatta eller dator) men innehåller inte några personuppgifter och identifierar inte dig som person.

Vi använder främst cookies för att kunna få de tjänster som vi erbjuder dig att fungera t ex. för att kunna skicka rätt information till rätt användare och för att kunna skicka rätt användare till rätt servrar.

Vi använder även cookies bl a för att vi ska kunna få relevant statistik från *webbplatsen t ex. genom att mäta trafiken och se hur *webbplatsen används.

Sådan information används i samlad form för att vi ska kunna förbättra *webbplatsen och innehåller inte någon form av personlig information.

IP-adresser sparas inte i vår databas som lagrar beteende på *webbplatsen men sparas av säkerhetsskäl i de fall då du själv aktivt kommenterat artiklar, skickat email via formulären samt röstat i våra omröstningar på *webbplatsen. Insamlade IP-adresser rensas bort med jämna mellanrum.

Ibland använder vi tredjepartscookies från andra företag för att göra marknadsundersökningar och trafikmätningar och för att förbättra funktionaliteten på *webbplatsen.

Du samtycker till att ta emot cookies genom att den enhet (t ex. mobiltelefon, surfplatta eller dator) som du använder dig av är inställt på sådant sätt att cookies tillåts.

Du har möjlighet att välja bort att ta emot cookies från vår *webbplats och du har även möjlighet att återkalla ett samtycke om att ta emot cookies.
Vill du inte att  cookies ska lagras på den enhet (t ex. mobiltelefon, surfplatta eller dator) du surfar med kan du stänga av cookiefunktionen i enhetens webbläsaren eller under enhetens inställningar.

Om du väljer att stänga av cookiefunktionen kommer funktionaliteten på *webbplatsen att försämras. Du kommer då inte att kunna använda vissa delar av *webbplatsen och visst innehåll och vissa funktioner kommer inte att fungera korrekt eller vara tillgängliga.

Din webbläsare kan också ha stöd för s k ”ikognitoläge”. Använder du detta så raderas dina cookies varje gång du stänger din webbläsare.

Cookien lagras under den tid din webbläsar session är aktiv. Cookien tas automatiskt bort när webbäsaren stängs ner. Vissa cookies lagras under längre tid (omröstning). Information insamlad från cookies för statistik raderas efter en begränsad tid.

Vi kan från tid till annan komma att ändra denna integritetspolicy för att följa lagstadgade krav samt vår egen praxis för insamling och behandling av data.

För mer information om Cookies kontakta vår webbansviarige:

* huskatten.com

Underkategorier