Välkommen till HK's volontärsida!

Här kommer vi att publicera nyheter som rör volontärer.

Huskatten är en ideell förening i Västerås som har till huvuduppgift att hjälpa övergivna och hemlösa katter till kärleksfulla och varaktiga hem. Vi verkar också för att samhällets syn på kattens status förbättras.

Huskatten finansieras av medlemsavgifter samt arv och gåvor i form av pengar, kattmat, kattsand och leksaker. Medlemsavgiften är 250 kr per år för enskild medlem och 300 kr per år för familjemedlemskap. Hyran täcks till stora delar av föreningsbidrag från Västerås stad.

Sedan flytten i augusti 2000 till nya lokaler på Hemdalsvägen 11 i Västerås drivs Huskatten av en ny styrelse och en ny skötarkår på 20-25 personer, alla ideellt arbetande.
 
Medlemsantalet ökar stadigt. Från att ha varit 54 medlemmar i augusti 2000 var det 594 medlemmar årsskiftet 2013/14. Varje år placeras ca 100 katter i alla åldrar till nya hem genom Huskatten i Västerås.

Huskatten Västerås är medlem i de rikstäckande organisationerna Djuhemsförbundet och Svenska Djurskyddsföreningen.

Verksamhetstillstånd: 282-5667-15
Organisations nr: 87 80 01-2640
Plusgironummer: 33 20 75-1
   
   
   
   
   
   
   

 

Ordförande Birgitta Larsson
Vice ordförande Stefan Åström
Kassör Anna Fryxell
Sekreterare Marita Åberg
Vice sekreterare Katarina Arvidsson
Ersättare Therese Gullbäck
Ersättare Elke Klose
   
Revisor Vakant
Revisorersättare Tina Norrgård
   
Valberedning:  
Charlotta "Lotta" Larsson Sammankallande
Ann-Sofie Carlqvist  
   

 

 


Tillstånd:  282-5667-15

Organisationsnummer: 87 80 01-2640

§1
Huskatten Västerås har till ändamål att inom verksamhetsområdet arbeta för ett effektivt och sakligt underbyggt djurskydd.

§2
Föreningens uppgift är

 • att söka bibringa allmänheten ökade kunskaper om katterna och deras levnadsförhållanden samt därigenom väcka intresse för djurens skydd.
 • att stå allmänheten till tjänst med råd och upplysningar i djurskydd.
 • att lämna en sund och korrekt upplysning om djurskydd och djurvård.
 • att samverka med myndigheter i djurskydds- och djurvårdsfrågor.
 • att stödja djursjukvården.
 • att vara ett opinionsbildande organ för djurskydd och djurvård
 • att stödja tillkomsten av lagar och förordningar mot djurplågeri i varje form, även det vetenskapliga.

§3
Var och en, som vill verka för föreningens syften, äger rätt att ingå i föreningen som medlem. Efter förslag av styrelsen fastställes medlemsavgiften för nästkommande år vid föreningens årsmöte. Ständiga medlemmar antages icke. Medlem, som skadar eller motverkar föreningens syfte, kan av styrelsen uteslutas ur föreningen.

§4
Föreningens angelägenheter handhas av en styrelse, bestående av högst fem personer jämte minst två suppleanter.

Styrelsen är beslutsmässig då minst tre av dess ledamöter är närvarande. Vid lika röstetal vinner den mening som ordföranden biträder.

Ordförande och kassör väljes på årsmötet för en tid av två år, dock ej så att dessa står i tur att avgå samtidigt. Övriga styrelseledamöter väljes för två år, så att två av dessa väljes ena året och en året efter (så kallat saxat val). Styrelsen utser inom sig vice ordförande, sekreterare och övriga funktionärer. Styrelsen sammanträder på ordförandens kallelse eller på begäran av minst två av styrelsens ledamöter. Styrelsen kan inom sig utse arbetsutskott.

§5
Ordföranden åligger att genom sekreteraren sammankalla styrelsen, leda dess förhandlingar, att öppna årsmöten och allmänna möten, samt att med biträde av sekreteraren och kassören ombesörja de löpande göromålen.

§6
Det åligger sekreteraren att vid föreningens styrelsesammanträden föra protokoll, ombesörja föreningens korrespondens, att för styrelsen framlägga förslag till årsberättelse samt att vårda föreningens arkiv.

§7
Det åligger kassören att utföra räkning över föreningens inkomster och utgifter vilka skall avslutas varje kalenderår, att ensam ansvara för anförtrodda medel, att ombesörja föreningens utbetalningar, att föra medlemsförteckning, inkassera medlemsavgifter, att till styrelsen lämna erforderliga rapporter om föreningens ekonomiska ställning, att till revisorerna i god tid avlämna föreningens räkenskaper samt protokoll. Revisionsberättelse skall tillställas styrelsen.

§8
Styrelsens verksamhetsår sammanfaller med kalenderåret.

Föreningen samlas till årsmöte senast i april månad på tid och plats som styrelsen beslutar. Kallelse till årsmötet skall ske minst 20 dagar före mötet. Extra föreningsmöte hålles, då styrelsen eller minst 10% av medlemmarna påkallar detta. Kallelse till allmänt möte skall ske minst 20 dagar före mötet. Motion från enskild medlem skall vara styrelsen tillhanda senast 15 dagar före årsmötet och det allmänna mötet. Motioner eller skrivelser som inkommer på platsen för förhandlingarna uppläses och behandlas ej.

§9
Vid årsmötet skall följande dagordning förekomma:

 1. Mötets öppnande.
 2. Val av ordförande och sekreterare för årsmötet.
 3. Fråga om mötets behöriga utlysande.
 4. Val av två justeringsmän, tillika rösträknare, som jämte mötesordförande skall justera dagens protokoll.
 5. Styrelsens verksamhetsberättelse.
 6. Revisorernas berättelse.
 7. Resultat- och balansräkning.
 8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.
 9. Val av styrelseledamöter för en tid av två år.
 10. Ev. fyllnadsval.
 11. Val av styrelsesuppleanter för en tid av ett år.
 12. Val av en revisor och en revisorsuppleant.
 13. Val av valberedning bestående av tre personer (varav en sammankallande) för en tid av ett år.
 14. Fastställande av medlemsavgifter för nästkommande verksamhetsår.
 15. Av styrelsen hänskjutna frågor.
 16. Motioner från enskilda medlemmar.
 17. Mötets avslutande.

§10
All röstning sker med enkel majoritet, med undantag av §14. Vid lika röstetal gäller den mening där mötesordföranden lagt sin röst. Ordföranden äger rätt att vid dylika fall låta lotten avgöra. Vid sluten omröstning skall röstlängd upprättas.

§11
Röstberättigad är envar medlem som fyllt 15 år.

§12
Vid val av revisor och revisorsuppleant må icke styrelseledamot rösta.

§13
All röstning inom föreningen skall utövas personligen.

§14
Ändring av föreningens stadgar kan endast ske med 2/3 majoritet på två av varandra följande allmänna föreningsmöten varav det första skall vara ordinarie årsmöte.

§15
Om föreningen skulle upphöra skall dess samtliga tillgångar tillfalla Djurhemsförbundet.

Problemet med övergivna och hemlösa katter har alltid funnits i Västerås liksom i övriga landet. Arbetet för att förbättra situationen för hemlösa djur sker på ideell basis och de djurhem som finns i Sverige drivs av ideella föreningar eller i privat regi.

I Västerås började Karin Jansa-Bergman, Birgit Eriksson och Kersting Öjmark, organisera ett arbete med hemlösa katter i februari 1971. Flera personer med empati för djur samlades i en grupp för att arbeta med att förbättra situationen för hemlösa katter. Gruppen hade ingen egen lokal till sitt förfogande utan tog hand om katterna i sina privata bostäder.

I december 1979 bildades föreningen Kattvännerna i Västerås. Denna förening delades sedan upp i två grupper och Föreningen Huskatten bildades. Föreningen Kattvännerna avvecklade sin verksamhet 2001 då de aktiva i föreningen uppnått hög ålder och inte orkade fortsätta.

Sedan augusti 2000 drivs föreningen av en ny styrelse och en ny ideellt arbetande skötarkår på 20-25 personer.

I december 2003 kom Tiger till oss och i januari 2004 kom Apollo. Dessa två kissar ”fann” varandra hos oss. De fullkomligt älskade varandra och gick ofta med svansarna slingrade runt varandra. De hjälpte oss med moderlösa kattungar genom att ge dem en varm, mjuk kattmage att ligga vid och de fostrade dem. Vi klarade livet på många, många kattungar tack vare hjälpen från Tiger och Apollo. De jobbade alltså hos oss. De blev också vårt ”kännemärke”, nästan som vår logga. 2014 blev Tiger 14 och Apollo blev 10 år.

Tiger hade ”tacklat av” och blivit väldigt mager, trött och ville inte mer. Troligen led han av njurproblem. Apollo skulle sörja ihjäl sig utan sin älskade ”pappa” Tiger, så han fick följa med på resan. Den 19/6 -14 fick våra båda högt älskade medarbetare och chefer Tiger och Apollo gå över Regnbågsbron. Huskatten blir aldrig detsamma igen, men vi vet att de vakar över alla illa medfarna kissar som kommer in till oss, även i framtiden.

Tiger och Apollo fortsätter att rädda liv! Vi har tryckt upp ett särskilt vykort/minneskort på våra älskade pojkar och de pengar vi får in vid försäljningen av detta minneskort går till ett särskilt konto. Från detta konto används pengar endast till särskilt kostsamma veterinärkostnader – så kostsamma att vi inte hade klarat det ekonomiskt och alternativet vore avlivning. Många katter har vi räddat livet på, tack vare detta konto.

Vid årsmötet den 15 mars 2007 § 114, beslutade medlemmarna enligt styrelsens förslag, att föreningen skall byta namn, från Föreningen Huskatten, till DJURSKYDDET VÄSTERÅS, HUSKATTEN.

Från och med oktober 2012 id-registrerar föreningen själv alla sålda katter. Detta sedan ett samarbete mellan Sv Kennelklubben och Djurhemsförbundet (DHF) startat. Alla djurhem anslutna till DHF går alltså själva in och registrerar sålda djur.

Vid årsmötet den 14/3 2017, § 120, beslutade medlemmarna enligt styrelsens förslag, att vi ska lämna riksförbundet Djurskyddet Sverige.

Vid årsmötet den 13/3 2018, § 132, beslutade medlemmarna enligt styrelsens förslag, att vi ska ansöka om medlemskap i Svenska Djurskyddsföreningen.
På ett extra styrelsemöte den 21/3, beslutade styrelsen att vårt namn, från den 1/5 2017, skall vara HUSKATTEN VÄSTERÅS.

Underkategorier